دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص پژوهش ترانه امامقلی خوشه چین - معصومه نمدیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1383
2 بررسی سبک زندگی دانش آموزان دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان 1387 الهه احمد نیا - ترانه امامقلی خوشه چین دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1387
3 بررسی شیوع دیابت حاملگی فریبا رشیدی - ترانه امامقلی خوشه چین - الهه احمد نیا دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1383
:: ::