دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداری و زایمان دانشگاه سمنان و زنجان از سال 1377
2 بیماریهای زنان دانشگاه سمنان و زنجان از سال 1377
3 بهداشت ملدر و کودک دانشگاه سمنان و زنجان از سال 1377
4 نوزادان دانشگاه سمنان و زنجان
5 اصول و خدمات بهداشتی دانشگاه سمنان و زنجان
6 پرستاری مادران و نوزادان دانشگاه سمنان و زنجان از سال 1377
7 فیزیوپاتولوژی دانشگاه سمنان و زنجان از سال 1377
8 جمعیت شناسی و تنظیم خانواده دانشگاه سمنان و زنجان از سال 1377
:: ::