دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کلیه مباحث اخلاق حرفه ای زنجان 1385 وتا کنون ادامه دارد
2 کلیه مباحث داخلی - جراحی پرستاری تهران وزنجان از 1368 تا کنون ادامه دارد
3 طب سنتی زنجان از 1393 و تاکنون ادامه دارد
:: ::