دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهدی قائمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مهدی قائمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی بیمارستان بیمارستان ولیعصر- دانشگاه زنحان 1380 1384
2 مدیر درمان دانشگاه زنجان 1393 1394
3 رئیس بیمارستان بیمارستان موسوی - دانشگاه زنجان 1394 ------
:: ::