دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهین روحانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین روحانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار بالینی بیمارستان بهشتی دانشگاه علومپزشکی زنجان 1373 1383
2 هیات علمی پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 تا
3 مدیر گروه پرستاری گروه پرستاری 1390 1392
:: ::