دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین دانافر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین دانافر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری تخصصی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 93/2/4 17/5
2 کارشناسی ارشد شیمی آلی علوم پیشرفته زنجان زنجان ایران 83/7/1 17/19
3 کارشناسی شیمی فردوسی مشهد مشهد ایران 81/3/31 16
:: ::