دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمود حکمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود حکمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ریس جهاد تربیت بدنی استان زنجان اداره کل تربیت بدنی استان زنجان 1368
2 مدیر یرنامه ریزی گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1368 تا
3 مسئول تربیت بدنی و امور فوق برنامه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1367
4 عضو کمیته تحقیقات اداره کل تربیت بدنی استان زنجان اداره کل تربیت بدنی استان زنجان 1370
5 ریس هیات ورزشهای طبیعی (همگانی) استان تهران اداره کل تربیت بدنی استان تهران 1367
6 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 1367 تا
7 دبیر کمیته ورزشهای طبیعی( همگانی) کشور وزارت ورزش و جوانان 1367
8 عضو شورای تحقیقات مرکز متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
:: ::