دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سعید رضایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید رضایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک جمعیتی
2 مدلسازی و شبیه سازی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
3 فارماکوکینتیک بالینی
:: ::