دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد ایران 31/6/1370 17.87
2 کارشناسی ارش پرستاری سلامت جامعه دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 13.8.1376 19.80
3 دکترای تخصصی سلامت جامعه دانشگاه ابردین ابردین انگلستان 30.11.1391 الف
:: ::