دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - معصومه نمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: معصومه نمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ویراستار انگلیسی و فارسی مجله حکیم ، موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1394 -
2 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 -
3 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 -
4 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
5 عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 -
6 کارشناس مسئول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 -
7 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 -
8 مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1385
9 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1380 1385
10 مربی آموزشی/پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی کرج 1373 1377
11 مربی/پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1377 -
12 مربی آموزشی/پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1370 1372
:: ::