دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نسرین بهرامی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین بهرامی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 عفونت بیمارستانی 1391
2 توانمندی سازی 1386
3 مدیریت درد 1384
4 بهداشت جامعه 1386
5 مشارکت اجتماعی در ارتقاء سلامت 1386
6 تحقیقات مشارکتی
:: ::