دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 حالت و صفت اضطراب 1374
2 فرسودگي شغلي پرستاران 1374
3 استرس هاي شغلي پرستاران 1374
4 حمايت هاي اجتماعي پرستاران 1373
5 تعارضات شغلي پرستاران 1386
6 روشهاي نوين آموزشي 1385
7 تحقيقات كيفي به طور اخص گراندد تئوري و عمل گرايي 1386
8 نظريه هاي و تئوريهاي پرستاري 1387
9 پیشگیری
:: ::