دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زیبا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زیبا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بیوفارماسی نظری فارماسیوتیکس نظری 1 دانشکده داروسازی زنجان (1393 و 1394)، دانشکده داروسازی تبریز (1390و 1391)
2 فارماسیوتیکس نظری 1 دانشکده داروسازی زنجان (1394)
3 فارماسیوتیکس نظری وعملی 2 دانشکده داروسازی زنجان (1393 و 1394)
4 فارماسیوتیکس نظری وعملی 3 دانشکده داروسازی زنجان (1393 و 1394)، دانشکده داروسازی تبریز ( 1386 تا 1391)
5 فیزیکال فارماسی 1 دانشکده داروسازی زنجان (1394)
6 فیزیکال فارماسی 2 دانشکده داروسازی زنجان (1393 و 1394)
7 بیوفارماسی و فارماکوکنتیک پیشرفته PhD نانو فناوري دانشکده داروسازی زنجان (1394)
8 نانوبیومواد و نانوبیو مولکولها PhD نانو فناوري دانشکده داروسازی زنجان (1393)
9 نانومدیسین:طراحی و فرمولاسیون PhD نانو فناوري دانشکده داروسازی زنجان (1393)
10 فارماسیوتیکس نظری وعملی 4 دانشکده داروسازی زنجان (1393 و 1394)، دانشکده داروسازی تبریز ( 1386 تا 1392)
11 داروسازی صنعتی دوره PhD PhD فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی زنجان (1394)
12 فیزیکال فارماسی دوره PhD PhD فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی زنجان (1394)
:: ::