دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 the effect of cardiovscular drugs on pro -inflamatory cytokine secretion and natural killer activity of peripheral blood mononuclear cells of patients with chronic heart failure in vitro Sheikhi A---Jaberi Y--- Esmaeilzadeh A---Khani M--- Moosaeefard M--- Shafaqatian M Pak J Biol Sci May 15;10(10):1580-7 2007 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 the comparson of nursing educationl system of iran and that one of china کوروش امینی،زینب قهرمانی، مهدی موسائی فرد، غلامعلی تقیلو توسعه آموزش در علوم پزشکی 1395 چکیده مقاله
3 مصرف میوه، سبزیجات،گوشت و لبنیات توسط دانش آموزان دبیرستانی استان زنجان کوروش امینی ، سید یوسف مجتهدی،مهدی موسائی فرد مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره 7 شماره 2 تابستان 1388 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 مقایسه روش تدریس سخنذانی و Pbl تعدیل شده در تدریس مبحث ccu از دیدگاه دانشجویان ترم 5 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهدی موسائی فرد ،کوروش امینی دوفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان دوره 2 ،شماره3 ، پاییز و زمستان1388 1388 چکیده مقاله
5 آموزش مشارکتی (دانشجو محوری ) از دیدگاه دانشجو یان پرستاری ترم 4 دانشکده پرستاری ومامایی زنجان ، 1380 مهدی موسائی فرد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال چهارم شماره 17 1380 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 بررسی عادات بهداشتی بیماران مبتلا به کانسر مری مهدی موسائی فرد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال چهارم شماره 17 زمستان 1375 1375 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کارشناسی پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دکتر محمد رضا دین محمدی، مهدی موسائی فردو مهناز کشاورز افشار توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::