دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی رستمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رستمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای سیاستگزاری تحقیقات ‏دانشجوئی علوم پزشکی کشور معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع 86 93
2 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه ‏ دانشگاه علوم پزشکی زنجان 86 95
3 عضو هیات تحریریه مجله پژوهش در ‏آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 84 95
4 عضو شورا و دبیر کارگروه تدوین آیین نامه ‏های شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 92 95
5 دبیر کمیته منتخب ارتقاي اساتيد علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 92 93
6 سرپرست ستاد اجرائي دانشگاه در شش ‏دوره المپياد علمي دانشجويان علوم ‏پزشكي كشور دانشگاه علوم پزشکی زنجان 88 93
7 سرپرست دفتر استعدادهاي درخشان ‏دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 85 93
8 سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي ‏دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 84 90
9 معاون آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی ‏پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 86 93
10 معاون آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 86 93
11 رئيس شوراي راهبردي شبكه همكار كميته ‏هاي تحقيقات دانشجوئي منطقه غرب ‏كشور معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع 88 89
12 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 93 95
:: ::