دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سایه سادات موسوی صاحب الزمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سایه سادات موسوی صاحب الزمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 داوری مقاله تنظيم خانواده در زنان با مولتيپل اسکلروزيس در مجله مراقب تهای پيشگيرانه در پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری ماماپی دانشگاه علو 1392
2 داوری مقاله تاثير کلاس های آمادگی برای زايمان بر نگرش نسبت به ترس از زايمان در زنان زايمان کرده در مجله مراقبتهای پيشگيرانه در پرستاری و مام
3 Association between diet and physical activity with primary dysmenorrhea در مجله مراقبتهای پيشگيرانه در پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری
:: ::