دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سایه سادات موسوی صاحب الزمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سایه سادات موسوی صاحب الزمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ماما بیمارستان فیروز آبادی تهران
2 ماما بیمارستان امام خمینی تهران
3 ماما بیمارستان مفرح تهران
4 هیات علمی طرحی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::