دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - عاطفه واعظی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه واعظی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Communication and collaboration nurse and physician from the perspective of hospital nurse in Neyshabur city 2013 Scholars Journal of Applied Medical Sciences 2015;3(9):3353-3341 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 بررسی تنش اخلاقی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی مشارکت پرستاران و پزشکان در تصمیم گیری های بالینی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های شهر تهران در سال 1390 مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::