دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - عاطفه واعظی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه واعظی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پرستاری بیماری های گوارش
2 آب و الکترولیت
3 آشنایی با بیماری های داخلی جراحی
4 فن پرستاری
5 مراقبت از بیمار در واحد تصویربرداری پزشکی
6 کمک های اولیه
:: ::