دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1396. لیلا سلیمی، ماهرخ قاسمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::