دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول ارزیابی درونی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان در سال 97 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
2 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
3 عضو EDO دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
4 عضو شورای پژوهشی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
5 استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی95
:: ::