دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Educational Need Assessment of Infertile Women Admitted to Yazd Reproductive Sciences Institute Saiideh Norouzi1, Zahra Motlagh2*, Nasrin Masoumi1, Elahe Tavassoli3, Fatemeh Moghaddam1 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 تبیین تجربیات دانشجویان از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی فاطمه مقدم- سعیده نوروزی- سیده فریبا شرفی پژوهش در پرستاری ایران 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 تبیین تجربیات دانشجویان پرستاری از ارزشیابی بالینی: تحلیل محتوا 1سعیده نوروزی، 2فاطمه مقدم مجله مکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر سطح هوشیاری بیماران مبتلا به کمای تروماتیک فاطمه مقدم- دکتر میترا پیامی بوساری- دکتر سقراط فقیه زاده مراقبت های پیشگیرانه دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی تاثیر تحریک شنوایی با صدای اذان بر تغییرات همودینامیک بیماران کمایی فاطمه مقدم- دکتر میترا پیامی بوساری- دکتر سقراط فقیه زاده طب و تزکیه 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Effect of Auditory Stimulation by Family Voices and Recitation of Prayers on Hemodynamic Changes in Comatose Patients: A Clinical Trial With Control Group Fatemeh Moghaddam1, Mitra Payami Bousarri2*, Sograt Faghihzadeh3, Nasrin Masoumi4 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Evaluation of Lifestyle Health Promotion of Dormitory Medical Students Regarding Comprehensive Aspects Fatemeh Moghaddam1, Saiideh Norouzi1, Masoud Norouzi2, Ali Norouzi3*, Zahra Neisary3 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::