دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسن رکنی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن رکنی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پست دکترا ICGEB Trieste Italy 2016
2 دکترا KULeuven Leuven Belgium 2012
3 کارشناسی ارشد شهید بهشتی تهران ایران 1383
4 کارشناسی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران 1380
:: ::