دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - کورش کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کورش کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی علوم پزشکی نهران تهران ایران 1375
2 گواهینامه عالی بهداشت علوم پزشکی نهران تهران ایران 1383
3 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی علوم پزشکی نهران تهران ایران 1390
:: ::