دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی و اجرای برنامه آموزشی در زمینه مهارت های ارتباطی
2 آموزش و اجرای زایمان فیزیولوژیک
3 آشنایی با ICDL
4 آشنایی با SPSS Software
5 آشنایی با روش های رفتار درمانی نظیر Progresive muscel relaxation ، دوساهو ، medtation
:: ::