دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

Members of Academic Board - Ali Pezeshki


Brief CV
[Print version]

Standard CV
[Print version]


Related files and documents
Dr Ali Pezeshki
PhD
apezeshkizums.ac.ir