دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - عاطفه یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1388 1389
2 عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1387 1389
3 عضو هیئت تحریریه مجله توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 1395
4 معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
5 سرپرست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
:: ::