دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - عاطفه یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 photomedicine & lasser in surgery
2 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان
4 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::