دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شبنم تمجید شبستری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار شبنم تمجید شبستری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی 1394
2 نماینده پژوهشی بخش دندانپزشکی کودکان در دانشکده دانشکده دندانپزشکی 1394 1395
:: ::