دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Effect of brewing duration on phenolic content and free radical scavenging activity of Iranian black tea A. Jebelli Javan, Gh. Mortaz Hejri, A. Asghari Kheyrati, M. Aminzare, Sh. Mahmoodian Nutrition from Laboratory Research to Clinical Studies (NLRCS) International Congress, Mashhad, Iran., Mashhad, Iran. 2017 پوسترى
2 The use of rosemary extract as a natural preservative to improve the oxidative stability of meat and meat products Majid Aminzare, Elham Ansarian, Hassan Hassanzad Azar Nutrition from Laboratory Research to Clinical Studies (NLRCS) International Congress, Mashhad, Iran., Mashhad, Iran. 2017 پوسترى
3 Antimicrobial activity of Cinnamomum zeylanicum essential oil and grape seed extract against Clostridium perfringens type A inoculated in Lyoner-type sausages during refrigerated storage  Majid Aminzare, Hossein Tajik, Javad Aliakbarlu, Hadi Aminfar 15th International Iranian Congress of Microbiology (Tehran-Iran) 2014 پوسترى
4 Prevalence of Post mortem Tuberculosis in cattle in the West district of Tehran  Hadi Aminfar, Majid Aminzare, Helen Hoosh deghati 15th International Iranian Congress of Microbiology (Tehran-Iran) 2014 پوسترى
5 The effect of pomegranate (Punica granatum) fruit juice on chemical and sensory characteristics of chicken breast meat during storage at refrigerated condition  Behnaz Bazargani-Gilani1, Hossein Tajik, Javad Aliakbarlu, Majid Aminzare 9th Iranian Congress of Veterinarian Students (Urmia-Iran). 2014 پوسترى
6 Evaluation of antimicrobial effects of pomegranate (Punica granatum) fruit juice in chicken breast meat during refrigerated condition  Behnaz Bazargani-Gilani1, Hossein Tajik, Javad Aliakbarlu, Majid Aminzare 9th Iranian Congress of Veterinarian Students (Urmia-Iran). 2014 پوسترى
7 Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella in retail foods in West Azerbaijan province  Majid Aminzare, Mostafa Eslami, Sahar Ghafari Khaligh, Morvarid Eslami 2nd International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2011 پوسترى
8 Prevalence of Campylobacter species in retail foods in West Azerbaijan province  Majid Aminzare, Mostafa Eslami, Sahar Ghafari Khaligh, Morvarid Eslami 2nd International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2011 پوسترى
9 Detection of Newcastele disease virus in poultry vaccines using the polymerase chain reaction and direct sequencing of amplified cDNA  Majid Aminzare, Hossein Almasi 2ndInternational Veterinary Poltrey Congress (Tehran-Iran) 2010 پوسترى
10 Physico-chemical and microbiological characteristics of water for fish production using small ponds  Majid Aminzare, Pouria Lashgari. 2ndInternationa Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases (Tehran-Iran). 2010 پوسترى
11 Collaborative opportunities between fish nutrition and other disciplines in aquaculture: an overview  Majid Aminzare, Pourya Lashgari, Milad Aghaie, Hamed Kalashi 2ndInternationa Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases (Tehran-Iran). 2010 پوسترى
12 Ich disease prevalence in cold water fish farms in Paveh  Hamed Kalashi, Hossein Almasi, Sohrab Rasoli, Majid Aminzare 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseasees (Teharn-Iran). 2009 پوسترى
13 Asurvey on iodine and purty levels of common salt in Kermanshah province (Iran)  Majid Aminzare, Moslem Neyriz, Hossein Almasi, Roya Montazeri 1st International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2009 پوسترى
14 Asurvey on prevalence of Hydatid, Fasciola, Dicrocoelium and Cyticercus infestations in slaughtered ruminants in Semnan abattoir  Ashlan JebelliJavan, Hessam Akbarein, Majid Aminzare, H.Bashtani, A.Jahanshir 1st International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2009 پوسترى
15 Study on lactose and protein contents of milk in Kermanshah province (Iran)  Majid Aminzare, Hossein Almasi, Roya Montazeri 1st International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2009 پوسترى
16 Asurvey on sodium choloride Ph levels in breads of Kermanshah (Iran)  Majid Aminzare, Moslem Neyriz, Hossein Almasi, Roya Montazeri 1st International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2009 پوسترى
17 Asurvey on presence of tallow and vegetable oils in Ghees of Kermanshah (Iran)  Majid Aminzare, Moslem Neyriz naghadehi, Hossein Almasi, Roya Montazeri 1st International Congress of Food Hygiene (Tehran-Iran). 2009 پوسترى
18 A survey on presence of chemical spoilage in vegetable oils of Kermanshah province (Iran)  Majid Aminzare, Ashkan JebelliJavan, Hossein Almasi 4thInternationalSymposium on Recent Advances in Food Analysis (Prague-Czech Republic) 2009 پوسترى
19 A survey on moisture, carbohydrate, fat and protein content of meat products in Kermanshah (Iran).  Majid Aminzare Food and Function congress (Zilina-Slovakia) 2009 پوسترى
20 ویژگی ها و کاربرد لیزوزیم در مواد غذایی  بهناز بازرگانی گیلانی، مجید امین زارع، محمدرضا پژوهی، عباس علی ساری اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی (تهران). 1393 پوسترى
21 بررسی آلودگی به نوچه انگل لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرستان رباط کریم  مجید امین زارع، حسین تاجیک، جواد علی اکبرلو، هادي امین فر دومین کنگره پژوهشگران ایمنی مواد غذای (تهران) 1392 پوسترى
22 گیاه دارچین:منبع بالقوه ضد میکروبی  مجید امین زارع، حسین تاجیک، جواد علی اکبرلو، محمد هاشمی دومین کنگره پژوهشگران ایمنی مواد غذای (تهران) 1392 پوسترى
23 HACCP رهیافتی ممتاز جهت مدیریت خطرات وکنترل کیفیت موادغذایی  محمدهاشمی،علی احسانی، محمد صدیق جسور، مجیدامین زارع، مرتضی سراوانی كنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني مواد غذایی (تهران). 1391 پوسترى
24 بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي در خط توليد دوغ صنعتي  علي احساني، مجيدامين زارع، بهناز بازرگاني گيلاني، حسن حسن زاد آذر 1391 شفاهى
25 بررسي شيوع آلودگي سالمونلايي در مرغ هاي كشتاري استان مركزي به روش سنتي و PCR.  مجيدامين زارع، سحرغفاري خليق، بهناز بازرگاني گيلاني، منوچهر اميني دومين كنگره علوم آزمايشگاهي دامپزشكي( سمنان). 1391 شفاهى
26 مطالعه رفتار باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های نرم و در حضور باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس  مجید امین زارع، علی احسانی، بهناز بازرگانی گیلانی،خسرو حاتمی لورزینی، محمد تقی ذولقدر. کنگره بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی( قم). 1391 پوسترى
27 بررسی وقوع گونه های سالمونلا، لیستریا و سویه اشرشیا کلی O157:H7 در بوقلمون های کشتاری غرب استان تهران  مجید امین زارع،خسرو حاتمی لورزینی، محمد تقی ذولقدر هفدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران 1391 پوسترى
28 اثر گیاهان داروئی و متابولیت های ثانویه آنها بر التهابات ائوزینوفیلیک  مجید امین زارع، مصطفی اسلامی، عزیزمحمودزاده دومین همایش پاتوبیولوژی دامپزشکی(گرمسار-ایران). 1389 پوسترى
:: ::