دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 ایمنی مواد غذایی، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 بهداشت مواد غذایی، کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 سيستم هاي كنترل و تضمين كيفيت در مواد غذایی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 باکتری شناسی مواد غذایی نظری (2)، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 سیستم های مدیریت ایمنی غذا، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7 روش های نمونه برداری مواد غذایی، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8 بیوشیمی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
9 سم شناسی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
10 اصول نگهداری مواد غذایی،کارشناسی صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
11 محیط زیست و بهداشت کارخانجات، کارشناسی صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
12 بهداشت و صنایع گوشت، کارشناسی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
13 بهداشت و صنایع تبدیل ضایعات، کارشناسی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
14 بهداشت و ایمنی مراکز تولید و فرآوری و عرضه مواد غذایی، کارشناسی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
15 صنایع گوشت و شیلات، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
16 شیمی تجزیه، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
17 شیمی مواد غذایی، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
18 بهداشت و بازرسی گوشت، دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه ارومیه
19 بهداشت و صنایع گوشت و فرآورده ها، دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه ارومیه
20 شیمی مواد غذایی، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
21 ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
22 ميکروبيولوژي مواد غذايي، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
23 بيوتکنولوژي مواد غذايي، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::