دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - آرش فرزان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آرش فرزان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر اجرایی دومین مسابقات خلق سازه های هنری سیمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 1392 1392
2 دبیر اجرایی اولین مسابقات خلق سازه های هنری سیمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 1391 1391
3 سرپرست دفتر دانشجویی استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 1387 1391
4 مدیر گروه بخش دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی زنجان ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
5 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی زنجان ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
:: ::