دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر بکار گیری روش آرامسازی بنسون روی اضطراب و SIGA دانشجویان دانشکده پرستاری محمد حسین پورمعماری- رضا نگارنده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و ماما ئی زنجان تکمیل شده 1378
2 بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای بیماران تحت همودیالیز رضا دین محمدی- محمد حسین پورمعماری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی تکمیل شده -
:: ::