دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک OVID معاونت پژوهشی دانشگاه سایت کامپیوتری دانشگاه 1384
2 کارگاه آموزشی ترجمه متون پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان دانشکده 1382
3 گارگاه آموزشی POWER POINT د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1381
4 کارگاه آموزشی POWE POINT د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1380
5 کارگاه آموزشی WORD - EXCEL د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1379
6 کارگاه آموزشی WORD - EXCEL د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1380
:: ::