دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه نورولوژی د- ع-پ زنجان 1372 1389
2 معاون اموزشی بیمارستان دکتر بهشتی // 1373 1376
3 مععاون اموزشی دانشکده پزشکی // 1376 1378
4 ریاست دانشکده پزشکی // 1378 1381
:: ::