دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مینا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Effect of Taurine on Febrile Episodes in Acute Lymphoblastic Leukemia Mina Islambulchilar --- Iraj Asvadi --- Zohreh Sanaat --- Ali Esfahani --- Mohammadreza Sattari Advanced Pharmaceutical Bulletin 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Taurine attenuates chemotherapy‑induced nausea and vomiting in acute lymphoblastic leukemia Mina Islambulchilar --- Iraj Asvadi --- Zohreh Sanaat --- Ali Esfahani --- Mohammadreza Sattari Amino Acids 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Effect of taurine on attenuating chemotherapy-induced adverse effects in acute lymphoblastic leukemia Mina Islambulchilar --- Iraj Asvadi --- Zohreh Sanaat --- Ali Esfahani --- Mohammadreza Sattari Journal of Cancer Research and Therapeutics 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Pharmacy Students' Self-Identified Interests in a Hospital Internship Course in Iran <B><Font html:Color= Res Dev Med Educ, 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 Socio-demographic characteristics of the addicted inmates of Qom and Tabriz prisons in Iran Mohammadreza Sattari<Font html:Color= Advanced Pharmaceutical Bulletin 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Effect of Taurine on the antimicrobial efficiency of Gentamicin <Font html:Color= Advanced Pharmaceutical Bulletin 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Tabriz, Iran <Font html:Color= Human & Experimental Toxicology 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::