دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مینا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دکترای عمومی داروسازی، سم شناسی تئوری و عملی دانشکده داروسازی زنجان(1393و1394)
2 ک. پیوسته بهداشت حرفه ای، سم شناسی شغلی 2 تئوری و عملی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت زنجان(1393و1394)
3 ک. پیوسته علوم آزمایشگاهی، سم شناسی تئوری و عملی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت زنجان(1393و1394)
4 ک. پیوسته بهداشت حرفه ای، سم شناسی شغلی تئوری و عملی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت زنجان(1393و1394)
5 ک. ارشد بهداشت مواد غذایی، اصول سم شناسی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت زنجان(1393و1394)
6 دکترای عمومی داروسازی، کنترل مسمومیت دانشکده داروسازی زنجان(1393و1394)
7 Ph.D نانو فناوری دارویی، توکسیکولوژی دانشکده داروسازی زنجان(1393و1394)
8 دکترای عمومی داروسازی، کارآموزی عرصه بیمارستان دانشکده داروسازی: تبریز 92-1388 و زنجان 1394
:: ::