دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیرشورای پژوهش دانشکده پرستاری -مامایی دانشکده پرستاری -مامایی 1386 1389
2 مسئول اساتیدمشاور دانشکده پرستاری -مامایی 1390 1394
3 مدیرگروه اطفال وسلامت جامعه دانشکده پرستاری -مامایی 1394 تاکنون
4 عضوشورای اموزش دانشکده پرستاری -مامایی دانشکده پرستاری -مامایی 1390 تاکنون
5 عضوشورا ی عفاف وحجاب دانشکده دانشکده پرستاری -مامایی 1393 تاکنون
:: ::