دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسیمشکلات شایع دراورژانس های شهرزنجان مژگان اقوامی-مهنازافشین جو-زینب قهرمانی اورژانسهایپرستاری مقاله کامل
:: ::