دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستاربخش ویژه بیمارستان قلب شهیدرجایی 1371 1377
2 عضوهیئت علمی دانشگا ه علوم پزشکی زنجان 1377 حا
3 دبیرشورای پژوهش دانشکده پرستاری مامایی 1387 1390
4 عضوشورای پژوهش دانشکده پرستاری دانشکده پرستاری مامایی 1387 1391
5 مسئول اساتیدمشاوردانشکده دانشکده پرستاری مامایی 1391 1394
6 مدیرگروه سلامت جامعه واطفال دانشکده پرستاری مامایی 1394 حا
:: ::