دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 سابقه کار6ساله دربخش جراحی قلب بیمارستان قلب شهیدرجایی 1370
2 سابقه کار19ساله اموزشی دردانشگاه علوم پزشکی زنجان 1377
:: ::