دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 عفونت هاي بيمارستاني بسيج جامعه پزشكي سالن اجتماعات مركز آموزشي درماني حضرت ولي عصر (عج ا...) 90
2 آموزش به مددجو معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مركز آموزشي درماني حضرت ولي عصر (عج ا...) 89
3 يادگيري مبتني بر مشكل دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پزشكي 7/83
4 آموزش به مددجو دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري 7/87
5 افزایش جمعیت بسیج جامعه پزشکی سالن اجتماعات مركز آموزشي درماني حضرت ولي عصر (عج ا...) 1393
:: ::