دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Tumultuous Atmosphere (Physical, Mental), the Main Barrier to Emergency Department Inter-Professional Communication نسرین جعفری- محمدعلی حسینی- حمیدرضا خانکه- فضل اله احمدی Global Journal of Health Science 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 توانمندی و اشتراکات فرهنگی عوامل اصلی برقراری ارتباطات مؤثر بین حرفه ای سرین جعفری- محمدعلی حسینی- حمیدرضا خانکه- فضل اله احمدی تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی محمد غلامی- محمدعلی حسینی- سادات سید باقر مداح- نسرین جعفری- فرشته نجفی گام های توسعه در آموزش پزشکی 1392 چکیده مقاله نامه به سردبير
4 کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت مزمن سودابه مهدی زاده- محمدسالاری- عباس عبادی- جعفراصلانی- نسرین جعفری پپزوهش پرستاری 1390 چکیده مقاله
5 بررسی ارتباط عوامل خطر بیماریهای قلبی ،عروقی با ورزش وتغذیه در زنان آذر آوازه- نسرین جعفری- سهیلا ربیعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 تاثیر بکارگیری الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده- محمدسالاری- عباس عبادی- جعفراصلانی- نسرین جعفری حیات 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر شاخص توده بدنی نسرین جعفری- منیره انوشه- فضل اله احمدی-سودابه مهدی زاده علمی پژوهشی اردبیل 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 علل صدمات در نوجوانان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان رقیه حاتمی- نسرین جعفری- پوران اکبری- رافت کاظم زاده 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 آموزش در آسم نسرین جعفری- مژگان اقوامی- مرتضی ترابی فصلنامه ایمونولوژی 1384 چکیده مقاله مقالات مروري
10 آسم در بارداری نسرین جعفری- مژگان اقوامی- مرتضی ترابی فصلنامه ایمونولوژی 1384 چکیده مقاله مقالات مروري
11 بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر کنترل فشار خون زنان نسرین جعفری- منیره انوشه- فضل اله احمدی- معصومه نمدیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::