دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آموزش به مددجو دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
2 ترانسفوزیون دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر(ع)
3 پویایی گروه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
:: ::