دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 نقش آمینوگوانیدین در بهبود عملکرد عصب سیاتیک تحت ایسکمی-ریپرفیوژن در موش صحرایی بالغ Mohsen Alipour • Davood Sohrabi • Mohammad Reza Gholami •Iraj Jafari Anarkooli • Medical Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2012 مقاله کامل
2 Intraperitoneal Aminoguanidine Improves Sciatic Nerve Ischemia–Reperfusion Injury in Male Sprague-Dawley Rats Mohsen Alipour • Mohammad Reza Gholami •Iraj Jafari Anarkooli • Davood Sohrabi •Javad Tajki • Maryam Pourheidar Cell Mol Neurobiol 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی تاثیر ورزش شنا و مصرف سوپرا فیزیو لوژیک داروی ناندرلون دکانوات بر فرا ساختار بافت بیضه در رت بالغ: یک مطالعه میکروسکوپ الکترونی علی نراقی--- فرید ابولحسنی--- ایرج کاشانی--- مسعود حمادی---ابولفصل اعظمی--- ایرج جعفری انارکولی--- محمد بربرستانی---روبرت جان ایتکن --- سعید شکری Folia Morphologica 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی آثار ال-اسید اسکوربیک و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزیوسین Jafari Anarkooli I, Sankian M, Haghir H, Varasteh A JOURNAL OF IRANIAN ANATOMICAL SCIENCES 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی آثار انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژن های خانواده Bcl-2 و فعالیت Caspase-3 در ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزیوسین Jafari Anarkooli I, Sankian M, Vahedi F, Bonakdaran S, Varasteh AR, Haghir H Cellular Molecular Neurobiology 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 نقش Caspases و پروتئین Bax در آپوپتوز ناشی از زعفران در سلولهای MCF-7 Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari Anarkooli I Food Chemical Toxicology 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی سمیت مستقیم رز بنگال در سلولهای MCF-7: نقش آپوپتوز Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari Anarkooli I Food Chemical Toxicology 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی بیان ژن های خانوداه Bcl-2 و فعالیت Caspase-3 در ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرتوزوسین Jafari Anarkooli I*, Sankian M, Ahmadpour S, Varasteh AR, Haghir H Experimental Diabetes Research 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژن های خانواده Bcl-2 در ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین Jafari Anarkooli I, Sankian M, Ahmadpour Sh, Haghir H, Bonakdaran Sh, Varasteh A Medical Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 گزارش یک مورد واریاسیون دو طرفه نادر در تشکیل عصب مدیان Jafari Anrkooli I*, Mahmoudian AR, Karimfar MH Journal of Iranian Anatomical Sciences 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 گزارش یک مورد واریاسیون نادر شریان آگزیلاری Jafari Anrkooli I*, Mahmoudian AR, Karimfar MH, Jafarpur M Medical Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e shargh) 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 (گزارش یک مورد واریاسیون نادر عصب سیاتیک Jafari Anrkooli I*, Mahmoudian AR, Haghir H, Jafarpur M Medical Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 بررسي يك روش از روش هاي كشت سلولي بافت اپي تليال در پوست خرگوش Albino Jafari Anarkooli I, shamshiri M Medical Journal of Zanjan University of Medical Sciences 1997 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::