دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آناتومي علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي1379
2 آناتومي بهداشت حرفه اي دانشكده پيراپزشكي1378
3 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري ابهر 1378
4 آناتومي اتاق عمل دانشكده پرستاري زنجان 1378
5 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري زنجان 1378
6 آناتومي مامايي دانشكده پرستاري زنجان 1378
7 آناتومي بهداشت خانواده دانشكده پيراپزشكي1378
8 آناتومي راديولوژي دانشكده پيراپزشكي1378
9 آناتومي مبارزه با بيماريها دانشكده پيراپزشكي1378
10 آناتومي علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي1378
11 آناتومي مامايي دانشكده پرستاري زنجان 1377
12 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري زنجان 1377
13 آناتومي مبارزه با بيماريها دانشكده پيراپزشكي 1377
14 آناتومي بهداشت حرفه اي دانشكده پيراپزشكي 1377
15 آناتومي اتاق عمل دانشكده پرستاري زنجان 1377
16 آناتومي استخوان و مفاصل راديولوژي دانشكده پيراپزشكي 1377
17 آناتومي بهداشت خانواده دانشكده پيراپزشكي 1377
18 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري ابهر 1377
19 آناتومي تنه (پزشكي ) دانشكده پزشكي 1377
20 آناتومي علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي 1377
:: ::