دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

Members of Academic Board - iraj jafari anarkooli


Brief CV
[Print version]

Standard CV
[Print version]


Related files and documents
Dr iraj jafari anarkooli
PhD Anatomical Sciences From Mashhad University Of Medical
anarkoolzums.ac.ir
www.zums.ac.ir