دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - احمد جلیلوند


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: احمد جلیلوند | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 SEROPREVALENCE OF CYTOMEGALOVIRUS AND HERPES SIMPLEX VIRUS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASES (CAD) A KARAMI, S PALIZI, H AHANGAR, A JALILVAND, ZADEH S JOURNAL OF ZANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES Description 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 دیدگاه کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی زنجان در مورد وضعیت و چگونگی برنامه های باز آموزی و انگیزه آنان از شرکت در برنامه ها در سال 1387 سروری زنجانی, جلیلوند, ذبیحیان, رمضانی فصلنامه توسعه آموزش 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 مقايسه فراواني و حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري هاي شايع در عفونت هاي دستگاه ادراري جدا شده از بيماران بيمارستان فيروزگر در سال 1376 و سال 1382‎ هاشمي فروغ ‌السادات, جليلوند احمد, زارع‌ ميرزايي علي, حسن پور اكبر, مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران 1384 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسي سطح سرمي روي در كاركنان بيمارستان فيروزگر با دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي هاشمي فروغ ‌السادات, جليلوند احمد, حكيمي سيدمحمد, نورمحمدي عيسي 1384 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 الگوي حداكثر درخواست خون براي جراحي (MSBOS) در اعمال جراحي انتخابي: مطالعه پژوهشي در بيمارستان فيروزگر‎ خليلي اعلم خشايار, زارع‌ ميرزايي علي, جليلوند احمد علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ایران ) 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 ليستريوزيس (معرفي 2 مورد از بيمارستان حضرت رسول اكرم) شايان فر نسرين, جليلوند احمد علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسي پتانسيل نئوپلازي خال سباسه تكليف ماه جبين, جليلوند احمد علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::