دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی اثر بوپروپیون روی اختلالات جنسی بیماران مذکر تحت دیالیز دشتکی بیمارستان ولی عصر
2 مقایسه اثر اریتروپویتین آلفا در مقابل اریترو پویتین بتا در بیماران دیالیزی بیمارستان ولی عصر زنجان شیوا قزلباش بیمارستان ولی عصر
:: ::