دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زهرا عباس پور راد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا عباس پور راد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سیستمیک 1 و 2 دانشکده دندانپزشکی،هر ترم از سال 92
2 فیزیوپاتولوژی گوارش دانشکده پزشکی سال 95
3 فیزیوپاتولوژی ریه دانشکده پزشکی سال 95
4 فیزیوپاتولوژی روماتولوژی دانشکده پزشکی سال 95
5 فیزیوپاتولوژی هماتولوژی دانشکده پزشکی سال 95-94
:: ::